Reference spolupracovnic

Jako agentura máme své zásady: pracujeme rychle, neslibujeme, co nemůžeme splnit, chováme se otevřeně a férově. K našim spolupracovníkům máme velmi osobní přístup, s některými jsme za ta léta již přáteli. Zde můžete nahlédnout do našich referencí.

 

Aktuální nabídky práce
Marcela (64 let)
Dobrý den, nabízím hlídání dětí, úklid domácnosti, péči o seniory., kutilské pràce, doučování ....v čase...ve městě...zkušenosti mám...

Více informací
Časté dotazy
Co když zprostředkovaná pomocnice do domácnosti po pár týdnech sama odejde, budu muset platit znovu zprostředkovatelský poplatek?
Všechny uchazečky o brigádu podepisují při registraci prohlášení, že jim není znám žádný důvod, proč by neměly u vybraného klienta zůstat minimálně jeden rok. Snažíme se Vám zprostředkovat paní, která v případě spokojenosti obou stran zůstane několik let. Pokud víme, že může zůstat pouze 1 rok a déle nemůže slíbit, řekneme Vám to předem. Pokud víme, že chce zůstat méně než 1 rok, vůbec jí neposíláme (až na případy kdy vybranou paní chcete na kratší dobu). Všech uchazeček se ptáme na plány do budoucna a také Vás o nich informujeme. Pokud by ale přesto taková situace nastala, první tři měsíce neplatíte za zprostředkování nové pomocnice nic. PO více než třech měsích od podpisu smlouvy obdržíte při novém zprostředkování velmi výraznou slevu (až 80%). Přesnou výši slev Vám sdělíme při podpisu smlouvy o zprostředkování.
Inzeráty
Soukromá hodina hry na flétnu, Praha
Soukromá hodina hry na flétnu pro děti od 3 do 12ti let. Sazba 250,-Kč/hod.
Reference
Martina Lipová
Vážená pani Veselá, s vašimi službami jsem byla spokojena - využila jsem vašich služeb na vyhledáni pani na úklid. Určíte vás mohu doporučit klientům, kteří se rozhodnou využit vaše služby.

Informace poskytované subjektu údajů

A. totožnost a kontaktní údaje správce

Centrum služeb pro domácnost s.r.o.

IČO 24313921

se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 18/16, PSČ 186  00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 193822

(dále jako „Správce“)

B. účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování

Osobní údaje jsou zpracovány za účelem kontaktování subjektu údajů na základě vyplněného kontaktního formuláře, použití osobních údajů pro řádné plnění smlouvy uzavřené se Správcem, pro řádné plnění povinností Správce stanovených právními předpisy (zákonnost tohoto zpracování vychází z ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona a není vázáno na souhlas subjektu údajů).

C. příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, zpracovatelé nebo kategorie zpracovatelů osobních údajů

Příjemci nebo zpracovateli osobních údajů jsou třetí osoby ve smluvním vztahu se Správcem, zejména spolupracující osoby, poskytovatel softwaru, správce webových stránek, správce e-mailových adres, agentury zastupující rodiny, pro které hledají vhodné osoby poskytující službu pro rodinu a domácnost, a to ve Spolkové republice Německo.

D. doba, po kterou budou osobní údaje uloženy / kritéria použitá pro stanovení této doby

Osobní údaje budou Správcem uloženy pouze po dobu nezbytnou k naplnění stanoveného účelu, pro něhož jsou údaje zpracovány, tato doba závisí zejména, nikoli však výlučně, na době trvání smlouvy uzavřené mezi subjektem osobních údajů a správcem.

E. právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se jej týkají. Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z důvodů předpokládaných právními předpisy. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, a to v případech stanovených právními předpisy.

F. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů, který poskytl Správci souhlas se zpracováním osobních údajů a zpracování těchto osobních údajů je založeno výlučně na tomto titulu, může tento souhlas kdykoli odvolat, nicméně tímto odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

G. právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny právní předpisy.

H. sdělní o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů

Poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem, poskytnutí údajů je nezbytné pro řádné plnění povinností Správce plynoucích mu z právních předpisů a pro řádné plnění smluvních povinností Správce

 

Copyright 2019 © 1. centrum služeb pro domácnost. Info o zpracování údajů engine & SEO WebySlavik.cz | Design Grafiro