cs+420-222-269-943
·
info@sluzbyprodomacnost.cz
·
Pondělí - Pátek 09:00 - 18:00
24hodinová péče

Obchodni podminky

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užití webových stránek www.sluzbyprodomacnost.cz

obchodní společnosti Centrum služeb pro domácnost s.r.o., IČ 24313921, se sídlem Sokolovská 366/84, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193822 (dále jen „Společnost“).

I.         Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky poskytování služeb mezi Společností a klienty, jakož i další práva a povinnosti smluvních stran či dalších osob v průběhu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou uzavřenou mezi Společností na straně jedné a klientem na straně druhé.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky byly vydány v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů. Znění všeobecných obchodních podmínek může Společnost jednostranně měnit či doplňovat. O každé takové změně Společnost vhodným způsobem informuje své klienty a uživatele webových stránek.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny smluvní vztahy mezi Společností a klienty a stávají se součástí každé smlouvy, určují a doplňují některé části jejího obsahu, nestanoví-li smlouva v konkrétním případě jinak. Obchodní podmínky jsou pro klienty závazné za předpokladu, že na ně smlouva či jiné ujednání mezi Společností a klientem odkazuje.

4. Použití webových stránek a aplikací či jakéhokoli jiného softwaru třetí strany (např. GoPay) se řídí platnou a aktuální licenční smlouvou, resp. obchodními podmínkami této třetí strany. Objednané služby mohou podléhat také dalším podmínkám, které si stanovuje příslušná třetí strana nabízející služby.

II.         Uzavření smlouvy, obsah smlouvy

1. Prvotní kontakt probíhá mezi Společností a zájemcem (potenciálním klientem) zpravidla telefonicky, prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím webových stránek Společnosti. Na základě žádosti zájemce či přihlášky vyplněné prostřednictvím webových stránek Společnosti poskytne Společnost zájemci podrobné informace týkající se Společností poskytovaných služeb, které mu v případě zájmu zašle také prostřednictvím e-mailu, případně zájemce odkáže v podrobnostech na informace zveřejněné na webových stránkách Společnosti.

2. Zájemci o poskytování služeb ze strany Společnosti musí být plně svéprávní, zletilí a musí disponovat odpovídajícím živnostenským oprávněním, přičemž se zavazují, že veškeré údaje poskytnuté z jejich strany Společnosti jsou pravdivé, úplné, aktuální a nikoli zavádějící.

3. V případě zájmu zájemce o poskytování služeb ze strany Společnosti dochází mezi Společností a zájemcem k uzavření vzájemné písemné Smlouvy o zprostředkování, jejímž předmětem je vymezení podmínek, za jakých bude Společnost jakožto zprostředkovatel vyvíjet činnost směřující k vytvoření příležitosti pro zájemce k uzavření ve smlouvě blíže specifikované (zprostředkovávané) smlouvy, a dále vymezení práv a povinností smluvních stran při realizaci předmětného plnění.

4. Předmětem smlouvy o zprostředkování je závazek Společnosti vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce obdržel relevantní nabídku, na jejímž základě bude mít příležitost uzavřít smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem bude úplatné poskytování péče o seniora na vymezeném území, a závazek zájemce hradit Společnosti sjednanou úplatu (provizi).

5. Nabídky, které Společnost pro zájemce zprostředkovává, budou dostupné na webových stránkách Společnosti. Prostřednictvím webových stránek si může zájemce zobrazit podrobnosti k jednotlivým nabídkám a také může jednotlivé nabídky akceptovat. Následně dojde ke sjednání podrobných podmínek zprostředkovávané smlouvy a Společnost zajistí uzavření zprostředkovávané smlouvy mezi třetí osobou a zájemcem.

III.         Základní povinnosti zájemce

1. Nejpozději ke dni uzavření smlouvy je zájemce povinen zaslat Společnosti podklady potřebné pro uzavření smlouvy o zprostředkování a pro následné řádné plnění povinností dle smlouvy o zprostředkování ze strany Společnosti a ze strany zájemce, a to prostřednictví e-mailu, prostřednictvím aplikace WhatsApp či Messenger, a dále sdělit Společnosti veškeré potřebné informace.

2. Zájemce se dále zavazuje zejména:

a) sdělovat Společnosti skutečnosti rozhodné pro uzavření zprostředkovávané smlouvy a poskytovat Společnosti nutnou součinnost;

b) nevyužít služeb třetích stran ke sjednání zprostředkovávané smlouvy;

c) uzavřít zprostředkovávanou smlouvu s třetí osobou v termínu závazně stanoveném Společností;

d) informovat Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů ode dne uzavření zprostředkovávané smlouvy o jejím uzavření a ve shodné lhůtě ode dne ukončení zprostředkovávané smlouvy informovat Společnost o jejím ukončení;

e) hradit Společnosti sjednanou úplatu (provizi);

f) zajistit si nezbytné doklady pro provozování živnosti a doklady nezbytné k cestě a pobytu na vymezeném území v zahraničí, zejména tedy živnostenské oprávnění, potvrzení A1 nebo potvrzení o tom, že o něj bylo zažádáno, platný pas nebo občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, výpis z trestního rejstříku, a zajistit jejich platnost po celou dobu trvání smlouvy o zprostředkování uzavřené se Společností;

3. Zájemce není po dobu trvání smlouvy o zprostředkování oprávněn zejména:

a) poskytovat službu péče o seniora třetí osobě na smlouvou vymezeném území nebo pobývat u třetí osoby za účelem poskytování péče o seniora na smlouvou vymezeném území bez souhlasu a vědomí Společnosti;

b) uzavřít smlouvu s třetí osobou, jejíž předmět bude shodný nebo obdobný jako předmět zprostředkovávané smlouvy, bez souhlasu a vědomí Společnosti;

c) po zániku právního vztahu s třetí osobou založeného na základě zprostředkovávané smlouvy třetí osobu navštěvovat bez souhlasu a vědomí Společnosti;

d) doporučit třetí osobě, s níž byla zprostředkovávaná smlouva uzavřena, další osobu za účelem poskytování služeb, které byly předmětem zprostředkovávané smlouvy, bez souhlasu a vědomí Společnosti.

IV.         Hrazení sjednané úplaty (provize)

1.  Společnost má nárok na úhradu sjednané úplaty (provize) za činnost sjednanou smlouvou o zprostředkování. Nárok na provizi vzniká Společnosti okamžikem uzavření zprostředkovávané smlouvy mezi zájemcem a třetí osobou (seniorem, o kterého bude pečováno). Nárok na provizi vzniká Společnosti také tehdy, uzavře-li zájemce zprostředkovávanou smlouvu s třetí osobou ve stanovené době po ukončení platnosti smlouvy o zprostředkování uzavřené se Společností, jestliže byla zprostředkovávaná smlouva uzavřena přičiněním, tj. spolupůsobením Společnosti v době platnosti smlouvy o zprostředkování.

2. Provize je splatná měsíčně, na bankovní účet Společnosti, ve lhůtě splatnosti sjednané smlouvou o zprostředkování.

3. Společnost nabízí zájemcům možnost uskutečnit platbu sjednané provize prostřednictvím webových stránek přes platební bránu GoPay, kterou provozuje společnost GOPAY s.r.o., IČ 26046768, se sídlem Palná 67, 370 01 Planá (dále jen „platební brána“). Webové stránky Společnosti obsahují za tímto účelem jednotlivé vystavené proforma faktury ke stažení a dále odkaz pro uhrazení jednotlivé proforma faktury prostřednictví platební brány. Po uhrazení příslušné částky dle vystavené proforma faktury bude na webových stránkách Společnosti v uživatelské sekci zájemce zveřejněna informace o zaplacení s datem připsání příslušné peněžní částky na bankovní účet Společnosti a bude zde ke stažení daňový doklad – faktura.

4. Zájemci jsou srozuměni s tím, že platební brána nabízí možnost uložení údajů o platební kartě (její číslo, datum expirace a třímístný ověřovací kódu) a zapamatování si karty pro budoucí transakce. Společnost není v takovém případě správcem údajů k platební kartě, nemá k nim přístup a neodpovídá za jejich případné zneužití.

5. Zájemci berou na vědomí, že v případě využití platební brány neodpovídá Společnost za úhradu platby (zejména za její správnost a včasnost). Společnost dále neodpovídá zájemcům za funkčnost platební brány a ani její funkčnost negarantuje.

6. Společnost je oprávněna dle svého uvážení ukončit provoz platební brány na svých webových stránkách.

V.         Ochrana osobních údajů

1. Ochranu osobních údajů zájemců upravuje Ochrana dat vydaná Společností zveřejněná na webových stránkách Společnosti.

VI.         Webové stránky společnosti

1. Zájemci se užitím webových stránek Společnosti zavazují, že:

a) budou své údaje uložené na webových stránkách Společnosti v případě jejich změny bez zbytečného odkladu aktualizovat prostřednictvím webových stránek,

b) se zdrží použití webových stránek Společnosti k jinému účelu, než k jakému jsou určeny, zejména jejich použití k jakýmkoli nezákonným účelům, způsobem, který by narušoval, poškozoval, přetěžoval či omezoval webové stránky anebo snížil jejich výkon,

c) uchovají poskytnuté přístupové údaje ke svému účtu v tajnosti, neposkytnou je třetí osobě a zachovají přiměřenou obezřetnost při používání webových stránek Společnosti, zejména dodržením obecných bezpečnostních zásad nakládání s přístupovými údaji.

2. Zájemci berou dále na vědomí, že:

a) webové stránky Společnosti nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu webových stránek či jejich aktualizaci,

b) Společnost je oprávněna činnost webových stránek kdykoliv přerušit, pozměnit či ukončit.

VII.         Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s webovými stránkami nebo smlouvou uzavřenou mezi Společností a zájemci se řídí právním řádem České republiky.

2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich uveřejnění na webových stránkách Společnosti, tj. dnem 6. září 2023.