csde+420-222-269-943
·
info@sluzbyprodomacnost.cz
·
Pondělí - Pátek 09:00 - 18:00
24hodinová péče

Ochrana dat

Informace poskytované subjektu údajů

A. totožnost a kontaktní údaje správce

Centrum služeb pro domácnost s.r.o.

IČO 24313921

se sídlem Praha 8 – Karlín, Sokolovská 366/84 , PSČ 186  00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 193822

(dále jako „Správce“)

B. účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování

Osobní údaje jsou zpracovány za účelem kontaktování subjektu údajů na základě vyplněného kontaktního formuláře, použití osobních údajů pro řádné plnění smlouvy uzavřené se Správcem, pro řádné plnění povinností Správce stanovených právními předpisy (zákonnost tohoto zpracování vychází z ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona a není vázáno na souhlas subjektu údajů).

C. příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, zpracovatelé nebo kategorie zpracovatelů osobních údajů

Příjemci nebo zpracovateli osobních údajů jsou třetí osoby ve smluvním vztahu se Správcem, zejména spolupracující osoby, poskytovatel softwaru, správce webových stránek, správce e-mailových adres, agentury zastupující rodiny, pro které hledají vhodné osoby poskytující službu pro rodinu a domácnost, a to ve Spolkové republice Německo.

D. doba, po kterou budou osobní údaje uloženy / kritéria použitá pro stanovení této doby

Osobní údaje budou Správcem uloženy pouze po dobu nezbytnou k naplnění stanoveného účelu, pro něhož jsou údaje zpracovány, tato doba závisí zejména, nikoli však výlučně, na době trvání smlouvy uzavřené mezi subjektem osobních údajů a správcem.

E. právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se jej týkají. Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z důvodů předpokládaných právními předpisy. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, a to v případech stanovených právními předpisy.

F. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů, který poskytl Správci souhlas se zpracováním osobních údajů a zpracování těchto osobních údajů je založeno výlučně na tomto titulu, může tento souhlas kdykoli odvolat, nicméně tímto odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

G. právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny právní předpisy.

H. sdělení o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů

Poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem, poskytnutí údajů je nezbytné pro řádné plnění povinností Správce plynoucích mu z právních předpisů a pro řádné plnění smluvních povinností Správce

SOUHLAS SUBJEKTU ÚDAJŮ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Stisknutím tlačítka „registrovat“ dává fyzická osoba jakožto subjekt údajů ve smyslu příslušných ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, případně ve smyslu příslušných ustanovení právního předpisu tento právní předpis nahrazujícího, souhlas se zpracováním osobních údajů jí poskytnutých správci osobních údajů, kterým je společnost Centrum služeb pro domácnost s.r.o., IČO 24313921, se sídlem Praha 8 – Karlín, Pobřežní 18/16, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 193822, aby její osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefon byly zpracovány správcem či pověřeným zaměstnancem správce, a to za účelem kontaktování subjektu údajů na základě jím vyplněného kontaktního formuláře s odpovědí či nabídkou spolupráce, a aby byly zpřístupněny třetím osobám ve smluvním vztahu se správcem, zejména správci webových stránek, správci e-mailových adres. Správce osobních údajů je oprávněn osobní údaje uchovávat pouze po dobu nezbytnou k naplnění stanoveného účelu, pro něhož jsou osobní údaje zpracovány. Subjekt údajů prohlašuje, že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. V případě změny uvedených údajů bude o této skutečnosti subjekt údajů správce bez zbytečného odkladu informovat. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený v souladu s právními předpisy, je dobrovolný, konkrétní, informovaný a jednoznačný a subjekt údajů je oprávněn jej kdykoliv odvolat, a to stejnou formou jakou byl udělen.